Drobečková navigace

Úvod > Strategie CLLD > Strategie CLLD 2014 – 2020

Strategie CLLD 2014 – 2020

Pro období 2014-2020 zpracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje Výzvy ze 2 operačních programů - PRV, IROP, dle nastavených programových rámců ve Strategii území. Informace o vyhlášených výzvách naleznete na http://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-2014-2020-resp-2023

Řídícími orgány - Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

  • SCHVÁLENÁ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • FINÁLNÍ - Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE
  • Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE

Aktualizace SCLLD MAS Znojemské vinařství:

Dodatek k SCLLD MAS Znojemské vinařství:

Povinné přílohy ke Strategii:

Integrovaná strategie rozvoje území MAS (SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje), vytvořená pro období 2014 – 2020, vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Je zpracována metodou „zdola – nahoru“, tzn. na základě vzájemné komunikace a spolupráce mezi aktéry v regionu - občany, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, Strategií Evropa 2020 a dalšími relevantními dokumenty.

Strategie je zpracována kombinací metody komunitní a expertní. Na zpracování strategie se podílela, vedle orgánu MAS, také společnost AQE advisors, Brno.

Aplikace expertní metody při tvorbě ISÚ vyvolala nutnost expertního posouzení problémů a jejich dalšího vývoje v budoucnosti.

Komunitní metoda byla použita při jednáních s klíčovými aktéry regionu. Zvolená metoda opakované diskuze pod vedením moderátora umožnila místním představitelům větší zapojení do přípravy strategie. Výhodou komunitní metody spočívá v diskuzi, obecné analýze klíčových problémů s důraz na jejich konkrétní řešení.

Na podzim roku 2013 probíhalo ve všech členských obcích MAS dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou občanů regionu.

Ve všech členských obcích proběhlo dotazníkové šetření. Zde jsou  odkazy na dotazníky k nahlédnutí. Všem zúčastněným děkujeme za poskytnuté informace, které jistě povedou k rozvoji našeho regionu.

Pracovní verze SCLLD rok 2015

Zde si můžete prohlédnout první pracovní verzi analytické části SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Pokud budete mít připomínky k analytické části strategie, budeme rádi, když vyplníte elektronický formulář k připomínkování.

Strategie - září 2015 ke komunitnímu projednávání - ke shlédnutí a stažení ZDE

Dotazník určený pro občany, zastupitele - odkaz zde:

Dotazník určený pro podnikatele - odkaz zde:

Dále proběhly různá jednání - kulaté stoly

1) Kulatý stůl obec Hodonice - proběhl dne 14.11.2013

2) Kulatý stůl Městys Šatov - proběhl dne 21.11.2013

3) Kulatý stůl Městys Oleksovice - proběhl dne 26.11.2013

4) Kulatý stůl v obci Hodonice - proběhl dne 24. 6. 2014

5) Kulatý stůl v obci Hrádek - proběhl 17. 2. 2015

6) Kulatý stůl v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice - proběhl 3. 9. 2015

Na setkáních byly prezentovány novinky z přípravy programového období 2014 – 2020, o připravovaných změnách a doporučení k přípravě propracovaných projektů s širšími dopady do regionu. Ke kulatým stolům byli přizváni zástupci všech členů MAS.

Účastníci, kteří se sešli u kulatých stolů řešili priority, které by měly být v nové strategii MAS Znojemské vinařství zohledněny. Mezi nejdůležitější prioritu se řadí infrastruktura (silnice, chodníky, parkovací stání,...) Mezi další významné priority patří například obnova veřejných budov, veřejná prostranství, rozvoj služeb v obcích, zemědělská technika, rekonstrukce škol a školek, komplexní síť cyklostezek, služby pro seniory, renovace sklepů.

Dotazníkové šetření mezi občany a podnikatelskými subjekty již bylo zpracováno a je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

Vyhodnocení jednotlivých otázek

Veřejné projednávání

Dne 24. 6. 2014 proběhlo veřejné projednávání na obecním úřadě v Hodonicích, kde účastníci tohoto setkání řešili podstatné oblasti, které by měly být uvedeny ve strategii MAS Znojemské vinařství pro programové období 2014 - 2020. Podle zúčastněných patří mezi nejdůležitější přednosti například infrastruktura, veřejné osvětlení a prostranství, rozvoj cestovního ruchu a služeb, podpora místních podnikatelů, obnova veřejných budov.

Kulatý stůl v obci Hrádek

Kulatý stůl v obci Hrádek se uskutečnil dne 17. 2. 2015, kde účastníci řešili problémové oblasti, které MAS uvede ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020.

Veřejné projednávání

Veřejné projednávání strategie komunitně vedeného místního rozvoje proběhlo 22. 9. 2015 ve Znojmě v budově Agrodomu. Ze strany zúčastněných byly dány připomínky ke strategii, které byly následně zapracovány.

 

 

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

Osvědčení o splnění standardů MAS ke stažení ZDE

 

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ, Z. S.

Dne 12. 12. 2019 byla řídícím orgánem schválena tzv. Mid-Term Evaluace MAS Znojemské vinařství,z.s.. Tento dokument zhodnocuje dosavadní činnost MAS prováděnou v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství,z.s. pro programové období 2014 - 2020, respektive 2023 a závěrem přináší manažerská doporučení, která budou využita k podání Změny Strategie CLLD MAS Znojemské vinařství,z.s..

Úplné znění finální schválené Mid-Term Evaluace MAS Znojemské vinařství,z.s. naleznete ZDE

Soubor - přehled projektů plánovaných partnery MAS Znojemské vinařství pro léta 2015 - 2020 za účelem realizace SCLLD je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Znojemské vinařství, z.s. Pokud chcete Váš projektový záměr do zásobníku doplnit či zaktualizovat, neváhejte nás kontaktovat.

 

ZPRÁVY O PLNĚNÍ ISg

Zpráva o plnění ISg č. 1

Zpráva o plnění ISg č. 2

Zpráva o plnění ISg č. 3

Zpráva o plnění ISg č. 4

Zpráva o plnění ISg č. 5

Zpráva o plnění ISg č. 6

Zpráva o plnění ISg č. 7

Zpráva o plnění ISg č. 8

Zpráva o plnění ISg č. 9

Zpráva o plnění ISg č.10

Zpráva o plnění ISg č.11

Zpráva o plnění ISg č.12

Zpráva o plnění ISG č.13

Zpráva o plnění ISG č.14

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY IROP

Z výzev MAS Znojemské vinařství, z.s. byly zrealizované projekty:

Opatření Rozvíjet dopravu

Chodník podél silnice III/4136  Suchohrdly u Miroslavi

Chodník podél místní komunikace, Valtrovice

Chodník Vítonice - silnice II. třídy č. 413

Chodníky kolem silnice II/408, Milíčovice

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vrbovec

Městys Olbramovice - Bezbariérový chodník u silnice III. třídy č. 3967 a 3968

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Městys Šatov

1. část III/41311 Oleksovice průtah , parkovací zálivy, chodníky a sjezdy

Chodník od kostela, Práče

Želetice - Chodníky u obecního úřadu

Rekonstrukce chodníků na návsi Bohutice

Novostavba komunikace pro pěší, Horní Dunajovice

Podpora bezpečnosti dopravy v Miroslavi -  pěší komunikace k dopravnímu hřišti

Výstavba chodníku v obci Hostěradice, k.ú. Míšovice

Rekonstrukce chodníku v obci Tasovice

Výstavba chodníků v obci Krhovice

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice

Opatření Rozvíjet vzdělávání

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Želetice

Podpora přírodovědného vzdělávání v ZŠ Miroslav

Počítačová učebna ZŠ Práče

Učebna předmětu pracovní činnosti ZŠ Hostěradice

Přírodovědná učebna ZŠ Jaroslavice

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Prosiměřice

Modernizace jazykové učebny v ZŠ Olbramovice

Jazyková učebna a konektivita ZŠ Jaroslavice

Učebna chemie v ZŠ Miroslav

Vybudování venkovní učebny pro výuku přírodních věd v ZŠ Horní Dunajovice

Opatření Rozvíjet kvalitní a bezpečné, atraktivní prostředí v obcích 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 – přístavba

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 2 - prostory pro činnost