Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo IV > Orgány MAP IV

Orgány MAP IV

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

1. zasedání 19.02.2024

 

PRACOVNÍ SKUPINY

Seznam vytvořených pracovních skupin:

1) PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Obsahem práce pracovní skupiny je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity Místní akční plánování a dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se dále aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracuje s PS pro financování.

2) PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, sociálních a občanských dovednostech

Zabývat se tato pracovní skupina bude tématy v rámci volitelných a doporučených opatření MAP - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v základních školách, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol a další.

3) PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

4) PS pro financování

Bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV (Řídící výbor). Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů / doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

ZÁPISY Z PRACOVNÍCH SKUPIN

PS 1 - Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

PS 2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, sociálních a občanských dovednostech

PS 3 - Rovné příležitosti

PS 4 - Financování