Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > OP TAK

 Logo OP TAK.png    stažený soubor.png

Výzvy OP TAK:

  1. výzva OP TAK - ukončená
  2. výzva OP TAK - ukončená

Dne 17.2.2023 nám byl schválen programový rámec OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) na Ministerstvu průmyslu a obchodu pro dotační období 2021-2027.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace

▸ Web, cloud

▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

▸dlouhodobý hmotný majetek

▸dlouhodobý nehmotný majetek

▸služby

▸nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

  

Celková alokace programového rámce: 2 960 000,- Kč.

 

Režim podpory: de minimis

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 000 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

 

Schválený programový rámec 

Harmonogram výzev

Aktualizovaný harmonogram výzvy

 

Postup podání projektového záměru:

Prostřednictvím e-mailu maszv@seznam.cz na MAS budou žadatelé předkládat projektové záměry. Vzor projektového záměru bude zveřejňován společně s příslušnou výzvou MAS.

Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD bude rozdělen do těchto fází:

  1. Administrativní hodnocení
  2. Věcné hodnocení 
  3. Výběr projektových záměrů k podpoře
  4. Vydání souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD

Po vydání souladu projektového záměru se SCLLD :

  1. Žadatel zadá kompletní žádost o podporu i s přílohami do IS KP21+
  2. Kontrola shody projektového záměru, ke kterému byl vydán soulad projektu se SCLLD, s podanou žádostí o podporu do IS KP21+

 Postup pro podání žádosti o podporu v IS KP21+