Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Kontaktní osoby pro MAP:

Hlavní manažer MAP - Bc. Petr Příkazský, tel.: 774 150 067, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrátor MAP-Bc. Alžběta Nesnídalová,DiS.,tel.: 774 150 282,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace projektu MAP v ORP Znojmo

  • 01.04.2016 - 31.03.2018

Co je MAP?

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo. Mezi činnosti MAP můžeme zařadit vytváření nových komunikačních kanálů mezi zástupci škol, sdílení praktických zkušeností a vzájemná pomoc při jejich aplikaci, rozvoj motivující kultury ve školách zaměřené na maximální možný úspěch každého žáka a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány řídícím výborem.

Povinná opatření MAP:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
  • Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná opatření MAP

  • Začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit
  • Zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 2 let
  • Například: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Výstupy MAP

Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP, vypracovaný nejpozději do 30. 9. 2016, zahrnující investiční priority škol správního obvodu. K aktualizaci strategického rámce poté bude docházet každých 6 měsíců od data jeho vydání, až po datum zpracování MAP (místního akčního plánu vzdělávání), v němž bude nejaktuálnější verze strategického rámce zapracována. MAP bude zpracován v prvním kvartálu roku 2018 s udržitelností do roku 2023. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem (MAS) na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty schvalovány Řídícím výborem.

Podrobné informace o projektu naleznete zde:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

Dne 8.9.2015 byla vyhlášena výzva MAP, více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 

Užitečné odkazy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=280458&TypeID=2

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

http://www.rskjmk.cz/folder/65

 

Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022

http://www.znojmocity.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=47382

 

Soubory ke stažení

Strategický rámec MAP k 22.9.2016

Prezentace k MAP z 1. setkání

Doplňující informace k prezentaci

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader