Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > OP TAK > 2. výzva OP TAK - vyhlášená

2. výzva OP TAK - Technologie pro MAS 

MAS Znojemské vinařství, z. s. vyhlásí dne 15. 03. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Podporované aktivity: 

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace

▸ Web, cloud

▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

Způsobilé výdaje:

▸dlouhodobý hmotný majetek

▸dlouhodobý nehmotný majetek

▸služby

▸nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

 

Datum a čas vyhlášení výzvy je:      15.3.2024 (8:00)

Datum a čas zahájení příjmu žádostí je:   15.3.2024 (8:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí je:  30.4.2024 (12:00)

Alokace výzvy: 2 009 087,- Kč.

 

Text výzvy

 

Režim podpory: de minimis

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.

Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 000 000 Kč.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.

  

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláři MAS:

Bc. Karel Pavlů - 608 338 511

Ing. Jana Procházková - 774 073 004

Návrh projektu se na MAS podává e-mailem: maszv@seznam.cz

  

Přílohy výzvy:

  1. Formulář projektového záměru - * Formulář žadatel převede do formátu pdf a elektronicky podepíše. Projektový záměr vč příloh je zaslán na email: maszv@seznam.cz. Žadatel uvede do předmětu e-mailu číslo a název výzvy, do které podává projektový záměr.
  2. Formulář prověření zásady - významně nepoškozovat
  3. Prohlášení k velikosti podniku
  4. Plná moc
  5. Kritéria pro posouzení administrativní fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD
  6. Kritéria pro posouzení věcné fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD
  7. Nepodporované kategorie CZ-NACE
  8. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část
  9. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – specifická část
  10. Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s. pro programový rámec OP TAK

Podrobnější informace lze nalézt v dokumentaci Výzvy ŘO zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na stránkách OP TAK. V případě nejasností ohledně způsobilosti konkrétního záměru lze požádat o individuální konzultaci s pracovníkem Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (RK API)

Individuální konzultace pro žadatele

 

Zápisy z jednání

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných záměrů

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne na:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/