Drobečková navigace

Úvod > MAS > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

MAS Znojemské vinařství, z.s.

2. Důvod a způsob založení

Jsme spolek fungující formou místního partnerství, který sdružuje obce, podnikatele, neziskové subjekty a aktivní lidé ze znojemského regionu.

Poskytujeme dotace z Programu rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.

Podporujeme projekty, které zlepší kvalitu života ve venkovských oblastech.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  MAS Znojemské vinařství, z.s.
  Havlíčkova 407/23,
  Miroslav 671 72

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  MAS Znojemské vinařství, z.s.
  Havlíčkova 407/23,
  Miroslav 671 72

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po, St: 8:00 - 16:00
  Út, Čt: 8:00 - 15:00
  Jindy po telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  Hlavní kontakt: +420 774 073 004
  Vedoucí SCLLD/Manažer MAS: +420 774 073 004
  Manažer MAS: +420 775 975 004
  Manažer MAP: +420 774 150 067
  Finanční manažer MAP: +420 774 150 282

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.znojemskevinarstvi.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  MAS Znojemské vinařství, z.s.
  Havlíčkova 407/23,
  Miroslav 671 72

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  MAS: MASZV@seznam.cz

  MAP: map.znojmo@email.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7e8kn8a

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1388488309/0800

6. IČO

27009581

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

MAS Znojemské vinařství, z.s. poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů. Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
MAS Znojemské vinařství, z.s.
Havlíčkova 407/23,
Miroslav 671 72

10. Příjem podání a podnětů

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze podat na adresu

- písemně:
MAS Znojemské vinařství, z.s.
Havlíčkova 407/23,
Miroslav 671 72

- prostřednictvím MASZV@seznam.cz jako přílohu k e-mailu

- osobně (po předchozí telefonické domluvě)
MAS Znojemské vinařství, z.s.
Havlíčkova 407/23,
Miroslav 671 72

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  - zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
  - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Dokumenty

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby nebyly stanoveny.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli mikroregion žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

nebo přímo:

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.