Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 

V současnosti se otevírá pro nestátní neziskové organizace možnost čerpání dotací z Šablon OP VVV. Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmové sdružení právnických osob mohou využít 100% financování aktivit (vyplácených ex-ante) zaměřených na:

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • Projektový den v klubovně
  • Projektový den mimo klubovnu
  • Klub v neformálním vzdělávání
201902210431 OPVVV eu program 774 neg u 640Z dotace je možné např. zakládat kluby demokratického občanství, badatelské kluby nebo kluby praktických dovedností (přírodovědné, technické, počítačové kluby, kluby občanské aktivity, atd. ...), pořádat Projektové dny v klubovnách s odborníky z praxe (ruční dílny, různá školení a aktivity směřující k učení se samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci s různými nástroji a informačními zdroji, rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii) nebo Projektové dny mimo klubovnu(projektový den v kulturní, vědecké, státní, umělecké, historické či jiné instituci, ve firmě nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe - kromě sportovních aktivit a sociálních služeb). Dále je možné vzdělávat pracovníky NNO formou účasti na nejrůznějších seminářích a školeních (čtenářská, matematická pregramotnost, cizí jazyky, kulturní povědomí, inkluze, osobnostně sociální rozvoj atd.), sdílením zkušeností s jinými NNO, školskými zařízeními, tandemovým neformálním vzděláváním nebo zaváděním nových metod v neform. vzdělávání přizváním experta.
 
Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob, které:
  • působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo
  • zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3
Projekt je možné realizovat 24 - 36 měsíců (tzn. aktivity je možné rozprostřít do celého období až 3 let)
 
Bohužel je možné podávat Žádosti v celkové minimální výši způsobilých výdajů 1 000 000,- Kč. Tato částka by mohla být pro některé spolky nerealizovatelná. Při žádostech je ale možné uzavírat partnerství více organizací. Partnerstvím více organizací realizujících šablony by se sečetli způsobilé výdaje jednotlivých organizací (tak aby způsobilé výdaje tvořili min. povinnou částku). Protože jsou způsobilými žadateli i MAS, rozhodli jsme se nabídnout jednotlivým NNO možnost realizace těchto šablon pod záštitou MAS, kdy by se jednotlivé NNO stali partnery pro podání Žádosti o dotaci. MAS by pak mohla zajistit zpracování Žádosti o dotaci, ale mohla by i být jednotlivým organizacím bezplatně administrativně nápomocna při realizaci vybraných aktivit.
 
 
Pokud Vás nabídka této dotační příležitosti oslovila, neváhejte nás prosím do 31.3.2019 kontaktovat. Rádi si vyslechneme Vaše projektové záměry a pokusíme se společnými silami naplnit Vaše cíle a plány

Pozvánka ke stažení ZDE

Příhláška ke stažení ZDE

Informacni akce vinarstvi ve ZVP

Dne 14.1.2019 byl Radou spolku Jihomoravského kraje schvále Dotační program:  Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019.

Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Dotační tituly:

     DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

     DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

     DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

     DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

     DT 5 - Obecní knihovny

     DT 6 - Společné integrované projekty

     DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

     DT 8 - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená dotací z MMR v roce 2019

     DT 9 - Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019

 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vždy činí: 50 %

 

Další informace se dozvíte na: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx?fbclid=IwAR1C-OHlvxscICmxjlo8EcVUydS0V0ann4yyk2moZ7A4hVxkOdBG7aeJwCc

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2019

 

Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. 

Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu. Žadatel může dostat minimálně 15 000 korun a maximálně 200 000 korun. Odborná spolupráce je zajištěna s Ministerstvem kultury. Žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun.

Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

 

Více informací k dotaci naleznete na stránkách https://www.szif.cz/cs/narodni-dotace nebo v dokumentu zde

 

Národní síť spouští nový web

www.mistniakcniskupiny.cz

 NSMAS newsletter mailchimp 600x61 px 2

 

Venkov je náš domov - to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místních akčních skupin, ale především ukázat skutečné lidi a jejich příběhy, jež pojí láska k venkovu zhmotněná v projektech, které dělají z venkova lepší místo k životu.

Jako ochutnávku vám přinášíme představení prvních čtyř projektů, jejichž vzniku pomohly místní akční skupiny. Jejich výběr jen nastiňuje bohatou paletu aktivit, které místní akční skupiny na českém venkově pomáhají rozvíjet.

Pivo jako vášeň i byznys

Cílem všech místních akčních skupin je udržet a podpořit venkovské podnikání. Jak to dělá severočeská Místní akční skupina Český sever, si můžete přečíst v článku o podnikání varnsdorfského pivovaru. A jestli máte rádi pivo, tak vám článek vřele doporučujeme, protože se majitel pivovaru s námi podělil o zajímavé informace, které každý milovník piva ocení.

Nezapomínejme na staré a nemocné

Dalším styčným bodem, o který všechny místní akční skupiny usilují, je zajistit kvalitní zdravotní a sociální péči lidem, kteří na venkově žijí a pracují. Projekt na rozvoj paliativní péče v oblasti Českého ráje podpořila Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Jak přesně takové služby fungují, si můžete přečíst v článku o organizaci Malyra, která mimo jiné umožňuje seniorům stárnout v důstojných podmínkách.

Zpátky do práce

Na co jednotlivé místní akční skupiny dále kladou důraz, je zaměstnanost v regionu, ve kterém působí. Brdská místní akční skupina přišla na to, jak dostat na trh práce lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Jak to udělala? Můžete si přečíst životní příběh pana Radka, který se účastnil projektu této místní akční skupiny a nyní má práci, jíž si velice váží.

Venkov potřebuje stromy

Samozřejmě místní akční skupiny nezapomínají ani na ochranu životního prostředí a krajiny. Něco o tom ví Místní akční skupina Strážnicko z Moravy, která stojí za projektem Klimagreen. O co přesně jde? Hlavním cílem je zachovat českou krajinu plnou vody a života. A jak to udělat? Recept naleznete v článku: Více zeleně  znamená lepší klima. Kde? No přece na tom novém webu.

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40% z výdajů na zateplovací úpravy

 

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná pod4E0A2150le zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách www.mseu.mssf.cz.

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde.

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde.

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj, odkaz naleznete zde. 

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.