Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 7. února 2022 je vyhlášena  Výzva PRV č. 6 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž jsou vyhlášeny následující Fiche:

Termín příjmu Žádostí o dotaci: 7.2.2022-31.3.2022

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 6. výzvu je 13 347 812,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 6

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápisy z jednání

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace 

Příloha č.3 - Seznam vybraných/podpořených projektů programu IROP

Příloha č.4 - Statistické sledování událostí HZS ČR od 1.1.2015-31.1.2022

Příloha č.5 - Seznam podpořených žadatelů v PRV

Seminář k 6. výzvě on-line formou

Pozvánka na seminář Fiche 7

Pozvánka na seminář Fiche 1,2,3,6

Prezentace ze semináře - Fiche 1,2,3,6

Prezentace ze semináře Fiche 7

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Nezpůsobilé výdaje projektu

 • Výdaje, na které nelze poskytnout dotaci v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory na této stránce;
 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice;
 • kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté;
 • pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie – za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových.
 • v případě zemědělských investic: nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);
 • závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů;
 • výdaje týkající se včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů;
 • zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu;
 • obnovu vinic;
 • oplocení vinic a sadů;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
 • nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

 

Cenový marketing pro obce

Tabulka cenového marketingu_doporučený vzor.xlsx

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe

Příloha č. 6 - Doklad o neexistenci střetu zájmu

 

Užitečné odkazy

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader