Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 18. září 2020 byla vyhlášena Výzva č. 8. IROP - Rozvíjet dopravu, která je zaměřena na následující aktivity:

  • Aktivita  Parkovací systémy
  • Aktivita Bezpečnost dopravy
  • Aktivita Cyklodoprava

Výše celkové alokace (CZV) je: 10 330 701,140 Kč.

Dne 21.6.2021 proběhla na výzvě modifikace v navýšení alokace, v ostatním zůstává znění výzvy neměnné.

Výše celkové alokace (CZV) je: 10 820 209,14 Kč.

 

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 18. 9. 2020, 08:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 29. 10. 2020, 15:00 hod.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.8 - IROP - Rozvíjet dopravu

Přílohy výzvy:

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 22. 9. 2020 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla verze 1.13

Specifická pravidla verze 1.4.

Text nadřazené výzvy IROP č. 53 verze 1.4.

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 53, verze 1.4.

P4a Osnova studie proveditelnosti - Terminály

P4d Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

P4e Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

P5 Karta souladu 

P6 Motivační účinek projektů

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

 V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

 

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.