Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 26.2.2020 byla vyhlášena Výzva č.6 - IROP - Rozvíjet vzdělávání, která je zaměřena na následující aktivity:

  • Aktivita Infrastruktura základních škol
  • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výše celkové alokace (CZV) je: 5 903 397,01,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 26.2.2020 v 8:00
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 31.5.2020 v 15:00

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se  konal ve čtvrtek 27.2.2020. 

Pozvánka na seminář
Prezentace k nahlédnutí zde

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68, verze 1.3

Text nadřazené výzvy IROP č. 68

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 68, verze 1.3

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro ZŠ
P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastuktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

  • Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader