Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS vyhlašuje k 25.11. 2019  Výzvu č. 5. IROP - Sociální podnikání. Výzva je zaměřena na: novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy nebo nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. 

Výše celkové alokace (CZV) je: 1 870 180,77,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 25.11.2019, od 16:00 hod. 
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 27. 12. 2019, do 16:00 hod.

 ! Upozornění na modifikaci výzvy !

Rádi bychom upozornili Žádatale podávající Žádost o dotaci na dodatečnou změnu ve Výzvě. Změnou došlo k aktualizaci Přílohy č.2 uvedené v Textu výzvy č.5-IROP-Sociální podnikání s názvem "Kritéria věcného hodnocení". Schválenou verzi této přílohy naleznete zde.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.5 - IROP - Sociální podnikání

Přílohy výzvy:

 

Semináře pro Žadatele

Seminář se bude konat dne 22.11.2019 v 09:00 hod. 

Pozvánka na seminář zde
Prezentaci si můžete prohlédnout zde

 

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 65, verze 1.1

Text nadřazené výzvy IROP č. 65

 

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 65, verze 1.1

P1 Podnikatelský plán

 

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

 

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader