Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Integrovaná strategie rozvoje území MAS (SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje), vytvořená pro období 2014 – 2020, vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území a je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Je zpracována metodou „zdola – nahoru“, tzn. na základě vzájemné komunikace a spolupráce mezi aktéry v regionu - občany, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, Strategií Evropa 2020 a dalšími relevantními dokumenty.

Strategie je zpracována kombinací metody komunitní a expertní. Na zpracování strategie se podílela, vedle orgánu MAS, také společnost AQE advisors, Brno.

Aplikace expertní metody při tvorbě ISÚ vyvolala nutnost expertního posouzení problémů a jejich dalšího vývoje v budoucnosti.

Komunitní metoda byla použita při jednáních s klíčovými aktéry regionu. Zvolená metoda opakované diskuze pod vedením moderátora umožnila místním představitelům větší zapojení do přípravy strategie.Výhodou komunitní metody spočívá v diskuzi, obecné analýze klíčových problémů s důraz na jejich konkrétní řešení.

Na podzim roku 2013 probíhalo ve všech členských obcích MAS dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou občanů regionu.

Ve všech členských obcích proběhlo dotazníkové šetření. Zde jsou  odkazy na dotazníky k nahlédnutí.Všem zúčastněným děkujeme za poskytnuté informace, které jistě povedou k rozvoji našeho regionu.

 

Pracovní verze SCLLD rok 2015

Zde si můžete prohlédnout první pracovní verzi analytické části SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Pokud budete mít připomínky k analytické části strategie, budeme rádi, když vyplníte elektronický formulář k připomínkování.

Strategie - září 2015 ke komunitnímu projednávání - ke shlédnutí a stažení ZDE

 

Dotazník určený pro občany, zastupitele - odkaz zde:

Dotazník určený pro podnikatele - odkaz zde:

Dále proběhly různá jednání - kulaté stoly

1) Kulatý stůl obec Hodonice - proběhl dne 14.11.2013

2) Kulatý stůl Městys Šatov - proběhl dne 21.11.2013

 

3) Kulatý stůl Městys Oleksovice - proběhl dne 26.11.2013

4) Kulatý stůl v obci Hodonice - proběhl dne 24. 6. 2014

5) Kulatý stůl v obci Hrádek - proběhl 17. 2. 2015

6) Kulatý stůl v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice - proběhl 3. 9. 2015

Na setkáních byly prezentovány novinky z přípravy programového období 2014 – 2020, o připravovaných změnách a doporučení k přípravě propracovaných projektů s širšími dopady do regionu. Ke kulatým stolům byli přizváni zástupci všech členů MAS.

Učastníci, kteří se sešli u kulatých stolů řešili priority, které by měly být v nové strategii MAS Znojemské vinařství zohledněny. Mezi nejdůležitější prioritu se řadí infrastruktura (silnice, chodníky, parkovací stání,...) Mezi další významné priority patří například obnova veřejných budov, veřejná prostranství, rozvoj služeb v obcích, zemědělská technika, rekonstrukce škol a školek, komplexní síť cyklostezek, služby pro seniory, renovace sklepů.

Dotazníkové šetření mezi občany a podnikatelskými subjekty již bylo zpracováno a je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

Vyhodnocení jednotlivých otázek

Veřejné projednávání

Dne 24. 6. 2014 proběhlo veřejné projednávání na obecním úřadě v Hodonicích, kde účastníci tohoto setkání řešili podstatné oblasti, které by měly být uvedeny ve strategii MAS Znojemské vinařství pro programové období 2014 - 2020. Podle zúčastněných patří mezi nejdůležitější přednosti například infrastruktura, veřejné osvětlení a prostranství, rozvoj cestovního ruchu a služeb, podpora místních podnikatelů, obnova veřejných budov.

Kulatý stůl v obci Hrádek

Kulatý stůl v obci Hrádek se uskutečnil dne 17. 2. 2015, kde účastníci řešili problémové oblasti, které MAS uvede ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020.

Veřejné projednávání

Veřejné projednávání strategie komunitně vedeného místního rozvoje proběhlo 22. 9. 2015 ve Znojmě v budově Agrodomu. Ze strany zúčastněných byly dány připomínky ke strategii, které byly následně zapracovány.

 

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.