Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 

1.VÝZVA 2014 (20.KOLO)

 

 • Datum vyhlášení 1. výzvy pro rok 2014 je 16. 1. 2014
 • příjem projektů na MAS proběhne
 • v termínu od 5. 2. 2014 do 6. 2. 2014, vždy od 9-12, 13-15 hodin.
 
 
Vyhlášené Fiche jsou Fiche č. 1, 5
 
 
Pravidla IV.1.2. platná pro 20. kolo ke stažení zde 
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., ke stažení zde
Pravidla pro opatření IV. 1.1., ke stažení zde
 
Celý text 1. výzvy roku 2014 
 
 

Žádost o dotaci pro 20. kolo - jediný správný formulář!! Žádost si stáhněte do vašeho počítače 

Změna definice příjemce dotace pro 1.výzvu 2014

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.

A) Změna související s novelizací občanského zákoníku

Se změnou občanského zákoníku dochází ke změně právních forem některých organizací. Od 1. 1. 2014 zanikají občanská sdružení a vznikají nové právní formy – spolek, ústav a společnost, které se řídí novým občanským zákoníkem. Novým občanským zákoníkem se řídí také všechny nadace. Dále s novelizací občanského zákoníku dochází ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní změna Pravidel se týká Definice příjemce dotace v opatřeních/podopatřeních, ve kterých se vyskytují níže uvedené definice. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele v rámci 20. kola příjmu žádostí (tato definice nahrazuje v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí) a zpětně pro všechny žadatele/příjemce dotace, kterých se uvedená změna právní formy týká.

Aktualizované znění:

 • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • nadační fond podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů fyzické osoby podnikající dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právnické osoby podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
 • sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

B) Změna týkající se souladu Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, resp. Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 s ostatními opatřeními Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Po zkušenostech z administrace předchozích kol příjmu žádostí byl přehodnocen přístup k akciovým společnostem s listinnými akciemi na majitele. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci 20. kola příjmu žádostí pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (tato definice nahrazuje definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí).

Původní znění:

Žadatelem nemůže být:

 • akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů

Nové znění:

Žadatelem nemůže být:
 • akciová společnost s listinnými akciemi na majitele.
 
Bližší informace na www.szif.cz
 
 

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů

   

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.