Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Členství ve spolku
 1. Členem (neboli partnerem) spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v zájmovém regionu MAS Znojemské vinařství a právnická osoba mající sídlo nebo působící v zájmovém území, která souhlasí se stanovami a s cíli spolku.
 2. Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen spolku může být příslušný pouze jedné zájmové skupině. Člen spolku má možnost změny zájmové skupiny, dojde-li ke změně převažující činnosti člena MAS. Změna zájmové skupiny musí být odsouhlasena Radou spolku.
 3. Pokud člen pouze ukončí svou činnost a nepřestane splňovat podmínky pro členství (např. zahájí jinou aktivitu) může členství zůstat zachováno s tím, že přejde do jiné zájmové skupiny.
 4. Kolektivní člen spolku (právnická osoba, svazek obcí, sdružení občanů či podnikatelů atp.) se vždy považuje za jednoho člena bez ohledu na počet jeho účastníků, společníků atp.; kolektivní člen je povinen oznámit Kanceláři spolku, která fyzická osoba za něj bude ve spolku jednat a rozhodovat, pokud jde o právnickou osobu a nebude sděleno, která fyzická osoba za ni jedná, zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu.
 5. Seznam členů spolku a v případě kolektivních členů rovněž jejich pověřených zástupců, vede Kancelář spolku. Seznam členů spolku je uveřejněn na internetových stránkách. U členů, kterým členství ve spolku vzniklo před schválením těchto stanov, se má za to, že s jeho uveřejněním souhlasí, neboť v seznamu uveřejněném způsobem stanoveným těmito stanovami již uvedeni jsou. U členů, kteří se stanou členy spolku po schválení těchto stanov, je prohlášení o souhlasu s uveřejněním v seznamu členů uvedeno v přihlášce za člena.
 6. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
  Fyzické osoby - jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo/e-mail
  Právnické osoby - název, sídlo, IČ, telefonní číslo/e-mail, osoba jednájící jménem člena ve spolku, datum narození
  Dále se v seznamu uvede příslušnost k zájmové skupině.
 7. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Kancelář spolku. Kancelář spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Kancelář spolku provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 
Práva a povinnosti členů spolku - MAS
 1. Člen spolku má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. předkládat podněty a návrhy orgánům spolku,
  3. účast na hlasování nejvyššího orgánu,
  4. volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku,
  5. zvolit si zařazení do zájmové skupiny,
  6. být přiměřeným způsobem (zejména prostřednistvím internetových stránek a elektornické komunikace) pravidelně informován o činnosti spolku.
 2. Člen spolku je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  2. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  3. dbát o dobré jméno spolku,
  4. být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
  5. chovat se čestně vůči spolku (§212 NOZ),
  6. zachovávat vnitřní řád spolku (§212 NOZ),
  7. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
  8. účastnit se jednání Valné hromady nebo svou neúčast řádně omluvit.

 

Členské příspěvky schváleny na Valné hromadě ze dne 30.11.2010

 • obce → 5 Kč / obyvatel
 • právnické osoby → 1 000 Kč
 • fyzické osoby podnikající → 500 Kč

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.