Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Místní akční skupina

 Jsme spolkem, který se zabývá rozvojem regionu pomocí dotačních titulů, kterými jsou - Program rozvoje venkova- metodou Leader  a Integrovaný regionální operační program.

Územní působnost MAS Znojemské vinařství, z.s. je v současné době tvořeno 43 obcemi. Všechny obce leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo. Většina obcí představuje tradiční typ kompaktního vesnického osídlení.

Vliv města Znojma na vlastní strukturu osídlení ve svém okolí není výrazný, projevuje se především ve funkčních vazbách (pohyb za prací, nákupy - obslužné funkce jsou koncentrované ve městě Znojmě). Hustota zalidnění je výrazně nižší než průměr ČR, odpovídá však běžným poměrům v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Seznam obcí, mapka regionu MAS Znojemské vinařství, z.s. a sociálně ekonomický charakter regionu dokládají jasně, že jde o venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky.

Existence MAS Znojemské vinařství je deklarována Stanovami MAS Znojemské vinařství.

 

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle skutečných potřeb regionu na základě předem připravené a regionem schválené Strategie.

MAS pracuje metodou LEADER:

  • Vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, napomáhá zpracovat projekty MAS a projekty členů MAS
  • Školí členy MAS
  • Provádí výběry projektů (s jednoznačnými hodnotícími kritérii a jednoznačnými postupy Výběrové komise)
  • Ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, finanční zdraví, apod.
  • Kontroluje průběh realizace před, v průběhu a po skončení projektu
  • Schvaluje projekty na úrovni vlastního řídícího orgánu; při výběru projektů k realizaci musí být stanoveno jejich pořadí a další postup realizace. 

Práce metodou LEADER není omezena uvedeným výčtem činností – tato metoda předpokládá inovační a kreativní postupy. Předpokládá stálé „hledání“ a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova.

MAS (místní akční skupina) je zkratkou, která vychází z anglického LAG: Local action group. Přesnější překlad, než místní akční skupina, by měl znít spíše skupina pro místní akce, tedy „parta lidí“, kteří chtějí dělat různé aktivity ve prospěch svého regionu, kteří mají právní subjektivitu a jsou ochotni vzít na svá bedra organizační a finanční zajištění tohoto rozvoje.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.