Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 Setkání zřizovatelů a zástupců škol

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem v rámci projektu MAP uspořádala setkání zřizovatelů a zástupců škol dne 21. 06. 2016. Na setkání byl prezentován projekt MAP v ORP Znojmo.

Přednášejícími byl: Bc. Petr Příkazský

 

Seminář "Na cestě k úspěšné škole"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Na cestě k úspěšné škole" dne 24. 11. 2016, který byl zaměřen na efektivní rozvoj leadershipu, úspěšnou a efektivní práci se žáky a učitelským kolektivem, podstatu sdílení dobré praxe mezi pedagogy a školami, vylepšení PR školy a komunikace se zřizovatelem.

Přednášejícími byli: Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Eva Plešová a Mgr. Jiří Beran.

 

Seminář "Technické školy"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Technické školy" proběhl 1. 12. 2016 na Městském úřadě Znojmo. Přednášejícími byli autoři a průkopníci tohoto projektu - Ing. Miloš Filip, Ing. Ladislav Mihalovič, Bc. Barbora Palánová, Ing. Radka Bezděková a Bc. Jan Šťastná.

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY a MALÝ TECHNIK souvisí s dlouhodobým programem „Popularizace vědy a techniky pro mládež“. Snahou je vzbudit u dětí zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost. Chceme u dětí zlepšit schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Cílem projektu TECHNICKÉ ŠKOLKY je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich: • technické myšlení • tvořivost • manuální zručnost • verbální schopnosti.

 

Setkání "Partnerství MAP"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala setkání "Partnerství MAP" dne 6. 11. 2017, které proběhlo v budově Znojemské Besedy ve Znojmě. Přednášejícími byli: Mgr. Miloslav Hubatka, Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS. a Bc. Petr Příkazský.

Mgr. Hubatka hovořil o proaktivní formě spolupráce mezi rodinou, školou a zřizovatelem. Dále hovořili realizátoři MAP, byly sděleny informace o projektu MAP a navazujícím projektu MAP II, také bylo prezentováno zapojení knihoven a školních družin do projektu MAP/MAP II. Jako poslední bod programu bylo představení Memoranda o spolupráci.

 

Seminář "Kvalitní škola a úspěch žáka"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Kvalitní škola a úspěch žákadne 7. 12. 2017, které proběhlo v "Dům Dr. Karla Rennera" v Dolních Dunajovicích. Přednášejícími byli: Mgr. Tomáš Zatloukal - Ústřední školní inspektor a Mgr. Lukáš Kohoutek - ředitel centra primární prevence Jules a Jim.

Mgr. Zatloukal hovořil o rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podobě vize jejich školy, klimatu, péči o pedagogický sbor nebo o metodách a formách vzdělávání dětí a žáků bylo datově podloženo, poskytnul informace z inspekční činnosti, mezinárodních i národních šetření a také nabídku metodické podpory školám. Součástí prezentace bylo také představení modelu tzv. kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol nebo hodnocení ze strany zřizovatelů a prezentovány byly také hlavní zjištění, závěry a doporučení týkající se hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

Mgr. Kohoutek hovořil o tom, že nevíme, jak bude vypadat svět v budoucnosti, ale že už dnes je jisté, že bude velmi odlišný od toho současného. Žáci, kteří v září nastoupili do první třídy, budou do produktivního života vstupovat přibližně v roce 2030. Naším úkolem je připravit je na život ve světě, který jsme sami nezažili. První záchvěvy budoucnosti však můžeme pozorovat již dnes.

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.