Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti → od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018 - Formulář bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Dotační tituly

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 26 mil. Kč

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,8 mil. Kč

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 2,2 mil. Kč

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7 mil. Kč

Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, orientační limit 7 mil. Kč

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5948-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018.aspx

Dotacni program - Podpora rozvoje venkova Jihomoravskeho kraje ke stažení ZDE

 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5978-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx

 

Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6059-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

 

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6001-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

Žádosti pro rok 2018 budou přijímány od 5. 2. 2018. Oproti minulému roku došlo k redukci počtu dotačních podprogramů. V roce 2018 budou podporovány podprogramy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a 129 666 Údržba a oprava polních cest.

 

 

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti:

od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (včetně), nebo (podle toho, co nastane dříve) do 24:00 hodin dne, kdy celková požadovaná částka podaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 129 662 130 milionů Kč
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 129 664 4 milionů Kč
Údržba a oprava polních cest 129 666 60 milionů Kč

Změny proti loňskému roku:

Byla upravena hranice počtu obyvatel v obcích, kde se předmět dotace nachází. Jedná se o obce, které k 1. 1. 2017 měly do 2 000 obyvatel. U  obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 obyvatel se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/file/569608/Zasady_129_660_PM_web.doc

Web programu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/

Žádost se podává v systému: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Ukončení příjmu žádostí 15.01.2018 (do 12 hodin).

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
  • DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
  • DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

více informací na : http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018

Srdečně přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2018. Zároveň připojujeme poděkování za Vaši důvěru.

PF 2018

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.