Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Peníze na revitalizaci památek nezůstávají jenom na papíře. Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělil na obnovu a revitalizaci 110 památek více než šest a půl miliardy korun z evropských fondů. Z IROP byly podpořeny nejen hrady, zámky a kostely, ale také technické památky.

Vyhlašujeme výběrové řízení v projektu MAP v ORP Znojmo II na pracovní pozici: Vedoucí aktualizace a implementace MAP

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS, nejpozději do 21.06.2019.

Pro více informací můžete volat: +420 774 150 067 (Bc. Příkazský) nebo +420 774 150 282 (Bc. Augustová)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejich učitele. Soutěží vždy celá třída.

KDO ZA SOUTĚŽÍ STOJÍ?

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

CO BUDEME V KRAJINĚ HLEDAT?

 1. Hodnotné místo v zastavěné části obce.
 2. Hodnotné místo ve volné krajině.
 3. Problémové místo v zastavěné části obce, které byste chtěli změnit.
 4. Problémové místo ve volné krajině, které byste chtěli změnit.

KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěž bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.

Prosíme o předběžné potvrzení zapojení Vaší školy do soutěže prostřednictvím registračního formuláře do června 2019.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěžní odpovědi budou odesílány pomocí dotazníku na Survey123, který umožňuje odpovídat přes počítač i pomocí mobilní aplikace, která funguje v online i offline režimu.

Pro zájemce z řad učitelů se bude 5. listopadu 2019 konat informativní workshop k metodice mapování. Více informací naleznete na webové stránce na konci srpna 2019.

CO Z TOHO BUDE?

Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů zapojených obcí Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy včetně fotografií využijeme pro tvorbu didaktické pomůcky.

CO ZA TO BUDE?

Zapojené třídy odměníme cenami, např. publikacemi o krajině Jihomoravského kraje, věcnými cenami s logem MENDELU, výtvarnými potřebami ad.

Nejaktivnější třída vyhraje vstupenky do VIDY! a terénní exkurzi s odborníky z MENDELU a MUNI!

 

 

Více informací naleznete v letáčku a na webových stránkách: http://hodnotykrajiny.cz/

 

V současnosti se otevírá pro nestátní neziskové organizace možnost čerpání dotací z Šablon OP VVV. Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmové sdružení právnických osob mohou využít 100% financování aktivit (vyplácených ex-ante) zaměřených na:

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Projektový den v klubovně
 • Projektový den mimo klubovnu
 • Klub v neformálním vzdělávání
201902210431 OPVVV eu program 774 neg u 640Z dotace je možné např. zakládat kluby demokratického občanství, badatelské kluby nebo kluby praktických dovedností (přírodovědné, technické, počítačové kluby, kluby občanské aktivity, atd. ...), pořádat Projektové dny v klubovnách s odborníky z praxe (ruční dílny, různá školení a aktivity směřující k učení se samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci s různými nástroji a informačními zdroji, rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii) nebo Projektové dny mimo klubovnu(projektový den v kulturní, vědecké, státní, umělecké, historické či jiné instituci, ve firmě nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe - kromě sportovních aktivit a sociálních služeb). Dále je možné vzdělávat pracovníky NNO formou účasti na nejrůznějších seminářích a školeních (čtenářská, matematická pregramotnost, cizí jazyky, kulturní povědomí, inkluze, osobnostně sociální rozvoj atd.), sdílením zkušeností s jinými NNO, školskými zařízeními, tandemovým neformálním vzděláváním nebo zaváděním nových metod v neform. vzdělávání přizváním experta.
 
Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob, které:
 • působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo
 • zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3
Projekt je možné realizovat 24 - 36 měsíců (tzn. aktivity je možné rozprostřít do celého období až 3 let)
 
Bohužel je možné podávat Žádosti v celkové minimální výši způsobilých výdajů 1 000 000,- Kč. Tato částka by mohla být pro některé spolky nerealizovatelná. Při žádostech je ale možné uzavírat partnerství více organizací. Partnerstvím více organizací realizujících šablony by se sečetli způsobilé výdaje jednotlivých organizací (tak aby způsobilé výdaje tvořili min. povinnou částku). Protože jsou způsobilými žadateli i MAS, rozhodli jsme se nabídnout jednotlivým NNO možnost realizace těchto šablon pod záštitou MAS, kdy by se jednotlivé NNO stali partnery pro podání Žádosti o dotaci. MAS by pak mohla zajistit zpracování Žádosti o dotaci, ale mohla by i být jednotlivým organizacím bezplatně administrativně nápomocna při realizaci vybraných aktivit.
 
 
Pokud Vás nabídka této dotační příležitosti oslovila, neváhejte nás prosím do 31.3.2019 kontaktovat. Rádi si vyslechneme Vaše projektové záměry a pokusíme se společnými silami naplnit Vaše cíle a plány

Vyhlašujeme výběrové na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS.

Pro více informací můžete volat: +420 734 114 558 (Králová)

 

VR 1

VR3

Pozvánka ke stažení ZDE

Příhláška ke stažení ZDE

Informacni akce vinarstvi ve ZVP

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader