Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018 - Formulář bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Dotační tituly

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 26 mil. Kč

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,8 mil. Kč

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 2,2 mil. Kč

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7 mil. Kč

Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, orientační limit 7 mil. Kč

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5948-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018.aspx

Dotacni program - Podpora rozvoje venkova Jihomoravskeho kraje ke stažení ZDE

 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5978-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx

 

Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6059-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

 

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6001-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

Žádosti pro rok 2018 budou přijímány od 5. 2. 2018. Oproti minulému roku došlo k redukci počtu dotačních podprogramů. V roce 2018 budou podporovány podprogramy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a 129 666 Údržba a oprava polních cest.

 

 

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti:

od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (včetně), nebo (podle toho, co nastane dříve) do 24:00 hodin dne, kdy celková požadovaná částka podaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 129 662 130 milionů Kč
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 129 664 4 milionů Kč
Údržba a oprava polních cest 129 666 60 milionů Kč

Změny proti loňskému roku:

Byla upravena hranice počtu obyvatel v obcích, kde se předmět dotace nachází. Jedná se o obce, které k 1. 1. 2017 měly do 2 000 obyvatel. U  obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 obyvatel se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/file/569608/Zasady_129_660_PM_web.doc

Web programu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/

Žádost se podává v systému: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Ukončení příjmu žádostí 15.01.2018 (do 12 hodin).

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
  • DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
  • DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

více informací na : http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018

Srdečně přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2018. Zároveň připojujeme poděkování za Vaši důvěru.

PF 2018

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu pořádání semináře s ČŠI v Dolních Dunajovicích.

Děkujeme za pochopení.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.