Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Číslo: 073

Platnost od: 1. 9. 2017 08:00

Platnost do: 1. 2. 2018 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017 10:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

 

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Investiční priorita:

  • 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa:

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Metodickou podporu pro zakládání a provoz dětských skupin poskytuje příslušná kancelář krajských metodiků projektPodpora implementace dětských skupin. Více informací a kontakty na metodiky naleznete na webu www.dsmpsv.cz.

Bližší informace k výzvě budou poskytnuty v rámci seminářů, které organizuje přímo řídicí orgán OPZ, který má v kompetenci hodnocení podaných žádostí o dotaci. V rámci jednotlivých seminářů bude podrobně krok po kroku prezentován postup pro podání žádosti. MPSV veškeré konzultace a semináře poskytuje bezplatně.

Semináře pro žadatele:

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.