Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 

V současnosti se otevírá pro nestátní neziskové organizace možnost čerpání dotací z Šablon OP VVV. Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmové sdružení právnických osob mohou využít 100% financování aktivit (vyplácených ex-ante) zaměřených na:

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • Projektový den v klubovně
  • Projektový den mimo klubovnu
  • Klub v neformálním vzdělávání
201902210431 OPVVV eu program 774 neg u 640Z dotace je možné např. zakládat kluby demokratického občanství, badatelské kluby nebo kluby praktických dovedností (přírodovědné, technické, počítačové kluby, kluby občanské aktivity, atd. ...), pořádat Projektové dny v klubovnách s odborníky z praxe (ruční dílny, různá školení a aktivity směřující k učení se samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci s různými nástroji a informačními zdroji, rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii) nebo Projektové dny mimo klubovnu(projektový den v kulturní, vědecké, státní, umělecké, historické či jiné instituci, ve firmě nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe - kromě sportovních aktivit a sociálních služeb). Dále je možné vzdělávat pracovníky NNO formou účasti na nejrůznějších seminářích a školeních (čtenářská, matematická pregramotnost, cizí jazyky, kulturní povědomí, inkluze, osobnostně sociální rozvoj atd.), sdílením zkušeností s jinými NNO, školskými zařízeními, tandemovým neformálním vzděláváním nebo zaváděním nových metod v neform. vzdělávání přizváním experta.
 
Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob, které:
  • působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo
  • zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3
Projekt je možné realizovat 24 - 36 měsíců (tzn. aktivity je možné rozprostřít do celého období až 3 let)
 
Bohužel je možné podávat Žádosti v celkové minimální výši způsobilých výdajů 1 000 000,- Kč. Tato částka by mohla být pro některé spolky nerealizovatelná. Při žádostech je ale možné uzavírat partnerství více organizací. Partnerstvím více organizací realizujících šablony by se sečetli způsobilé výdaje jednotlivých organizací (tak aby způsobilé výdaje tvořili min. povinnou částku). Protože jsou způsobilými žadateli i MAS, rozhodli jsme se nabídnout jednotlivým NNO možnost realizace těchto šablon pod záštitou MAS, kdy by se jednotlivé NNO stali partnery pro podání Žádosti o dotaci. MAS by pak mohla zajistit zpracování Žádosti o dotaci, ale mohla by i být jednotlivým organizacím bezplatně administrativně nápomocna při realizaci vybraných aktivit.
 
 
Pokud Vás nabídka této dotační příležitosti oslovila, neváhejte nás prosím do 31.3.2019 kontaktovat. Rádi si vyslechneme Vaše projektové záměry a pokusíme se společnými silami naplnit Vaše cíle a plány

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.