Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti → od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Dotační program - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Způsobilí žadatelé:

a) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.

Forma dotace: Dotace k hospodářskému výsledku.

 

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Způsobilí žadatelé:

 • muzea

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 400 000 Kč.

 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace:

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Způsobilí žadatelé

a) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • vlastník pozemků (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty realizována.

b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru. V případě údržby nebo opravy polních cest se požadavek na polohu místní části považuje za splněný, jestliže převážná část předmětu dotace leží v místní části,
 • vlastník pozemků (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty realizována.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 6 000 000 Kč.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi