Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 

1.VÝZVA 2014 (20.KOLO)

 

 • Datum vyhlášení 1. výzvy pro rok 2014 je 16. 1. 2014
 • příjem projektů na MAS proběhne
 • v termínu od 5. 2. 2014 do 6. 2. 2014, vždy od 9-12, 13-15 hodin.
 
 
Vyhlášené Fiche jsou Fiche č. 1, 5
 
 
Pravidla IV.1.2. platná pro 20. kolo ke stažení zde 
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., ke stažení zde
Pravidla pro opatření IV. 1.1., ke stažení zde
 
Celý text 1. výzvy roku 2014 
 
 

Žádost o dotaci pro 20. kolo - jediný správný formulář!! Žádost si stáhněte do vašeho počítače 

Změna definice příjemce dotace pro 1.výzvu 2014

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.

A) Změna související s novelizací občanského zákoníku

Se změnou občanského zákoníku dochází ke změně právních forem některých organizací. Od 1. 1. 2014 zanikají občanská sdružení a vznikají nové právní formy – spolek, ústav a společnost, které se řídí novým občanským zákoníkem. Novým občanským zákoníkem se řídí také všechny nadace. Dále s novelizací občanského zákoníku dochází ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní změna Pravidel se týká Definice příjemce dotace v opatřeních/podopatřeních, ve kterých se vyskytují níže uvedené definice. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele v rámci 20. kola příjmu žádostí (tato definice nahrazuje v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí) a zpětně pro všechny žadatele/příjemce dotace, kterých se uvedená změna právní formy týká.

Aktualizované znění:

 • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • nadační fond podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů fyzické osoby podnikající dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právnické osoby podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
 • sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

B) Změna týkající se souladu Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, resp. Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 s ostatními opatřeními Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Po zkušenostech z administrace předchozích kol příjmu žádostí byl přehodnocen přístup k akciovým společnostem s listinnými akciemi na majitele. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci 20. kola příjmu žádostí pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (tato definice nahrazuje definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí).

Původní znění:

Žadatelem nemůže být:

 • akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů

Nové znění:

Žadatelem nemůže být:
 • akciová společnost s listinnými akciemi na majitele.
 
Bližší informace na www.szif.cz
 
 

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů

   

Kalendář výzev

 • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi