Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Kontaktní osoby pro MAP:

Hlavní manažer MAP - Bc. Petr Příkazský, tel.: 774 150 067, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrátor MAP - Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS., tel.: 774 150 282, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co je MAP?

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo. Mezi činnosti MAP můžeme zařadit vytváření nových komunikačních kanálů mezi zástupci škol, sdílení praktických zkušeností a vzájemná pomoc při jejich aplikaci, rozvoj motivující kultury ve školách zaměřené na maximální možný úspěch každého žáka a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány řídícím výborem.

Povinná opatření MAP:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
  • Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná opatření MAP

  • Začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit
  • Zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 2 let
  • Například: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Výstupy MAP

Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP, vypracovaný nejpozději do 30. 9. 2016, zahrnující investiční priority škol správního obvodu. K aktualizaci strategického rámce poté bude docházet každých 6 měsíců od data jeho vydání, až po datum zpracování MAP (místního akčního plánu vzdělávání), v němž bude nejaktuálnější verze strategického rámce zapracována. MAP bude zpracován v prvním kvartálu roku 2018 s udržitelností do roku 2023. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem (MAS) na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty schvalovány Řídícím výborem.

Podrobné informace o projektu naleznete zde:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

Dne 8.9.2015 byla vyhlášena výzva MAP, více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 

Užitečné odkazy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=280458&TypeID=2

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

http://www.rskjmk.cz/folder/65

 

Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022

http://www.znojmocity.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=47382

 

Soubory ke stažení

Strategický rámec MAP k 22.9.2016

Prezentace k MAP z 1. setkání

Doplňující informace k prezentaci

 

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi