Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Číslo: 073

Platnost od: 1. 9. 2017 08:00

Platnost do: 1. 2. 2018 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017 10:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

 

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Investiční priorita:

  • 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa:

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Metodickou podporu pro zakládání a provoz dětských skupin poskytuje příslušná kancelář krajských metodiků projektPodpora implementace dětských skupin. Více informací a kontakty na metodiky naleznete na webu www.dsmpsv.cz.

Bližší informace k výzvě budou poskytnuty v rámci seminářů, které organizuje přímo řídicí orgán OPZ, který má v kompetenci hodnocení podaných žádostí o dotaci. V rámci jednotlivých seminářů bude podrobně krok po kroku prezentován postup pro podání žádosti. MPSV veškeré konzultace a semináře poskytuje bezplatně.

Semináře pro žadatele:

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi