Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti → od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Dotační program - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Způsobilí žadatelé:

a) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.

Forma dotace: Dotace k hospodářskému výsledku.

 

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Způsobilí žadatelé:

 • muzea

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 400 000 Kč.

 

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace:

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Způsobilí žadatelé

a) v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • vlastník pozemků (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty realizována.

b) v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru. V případě údržby nebo opravy polních cest se požadavek na polohu místní části považuje za splněný, jestliže převážná část předmětu dotace leží v místní části,
 • vlastník pozemků (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž/nichž je stavba polní cesty realizována.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 6 000 000 Kč.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kalendář výzev

 • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi